game de che xanh aoe 2

Download AOE - Game chin thut nh cao.
Cho ti thi im hin nay game ch không còn c tp chung phát trin na, nhng phiên bn sau cùng ã c nhà sn xut trau chut trc khi a ra cho công ng game.
Mo, cách lên i ch nhanh, chun xác.Ch cài t s trên CMD.Pharaoh là la chn tuyt vi cho.Age of Empires là mt ta game chin thut thú v, khi ti Age of Empires ngi chi s c th tài iu binh khin tng, th tài cm quân ánh trn hay trc tip iu phi hot ng sn xut.Mi ch là mt hình nh khác nhau v các công trình xây dng nh nhà dân, nhà quân, nhà cha thc,.Lúc này dân s tip tc, g cng kha khá nên cho luôn my thng ang cht g i sn tht n qu, nhng vn phi gi li khong 4-5 thng cht g m bo g xây BB, BA hoc BL.Sau khi cài t xong bn chy File Empiresx.Nh là phi cho dân i theo hình ch thp ngoc, không c 2 thng dân âm u vào nhau.Bây gi là công on xây.
C im ca mt s yu t trong Age of Empires Công trình R nht: Roman -15 chi phí (tr tng thành và wonder tháp canh -50 Tng thành kiên c nht: Babylonian, Shang 50 HP (HPmáu) Tháp canh kiên c nht: cng là Babylonian.
Nhng phn thng này rt có th s phc v kp thi cho bn trong viêc chi game và nâng cao c hi chin thng.
Game ch hay Age of Empires thng c gi tt là AOE hay nhiu game th Vit vn gi vi cái tên "kinh in".Ôi khi nó sát m á, rng cây.Ra i cng khá lâu nh game cp ng ph GTA Vice City nhng hot ca nhng game này hu nh không có s phai nht nào c, thm chí lng ngi download GTA cng nh Age of Empires còn có chiu hng gia tng.Sau mt thi gian chi và thi u ngi chi mi bt u "ngm" dn, h cm thy cái hay ca game, h hc c cách chin u và t chc chin.Age Of Empire - AOE: game chin chut, ch 2D hp dn nht mi thi.Tùy vào tình hình mình ang thiu g hay tht mà phân công lao ng cho.